Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України

lorem
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія 5-й Міжнародний освітній онлайн-форум

mon.gov.ua

osvita-dnepr.com

testportal.gov.ua

ow.org.ua

mz.com.ua


Виховна робота

Головне завдання виховної діяльності закладу - створення умов для активної життєвої позиції учнів, громадянського самовираження і самореалізації, максимального задоволення потреб учнів в інтелектуальному, культурному і моральному розвитку. Метою виховної роботи школи є виховання громадянина України – носія цінностей та загальнолюдських надбань.

Завдання виховної системи:

·         Виховувати дитину як громадянина країни, національно свідомого, життєво і соціально компетентного, здатного здійснювати самостійний вибір і приймати відповідні рішення у життєвих ситуаціях.

·         Сприяти зростанню творчого духовного потенціалу особистості, розкриттю здібностей на кожному з виховних етапів.

·         Розвивати дитяче врядування як осередок самореалізації громадянського виховання.

·         Стимулювати саморозвиток, самовиховання, самоосвіту учнів та розвиток їх життєтворчої компетентності через участь у реалізації проектів соціального та благодійного напрямків.

·         Створювати умови для розвитку життєтворчої компетентності учнів.

·         Впроваджувати оптимальні методів, форм, засобів, що сприяють формуванню в учнівської молоді основ життєтворчості; розширення можливостей компетентного вибору особистістю свого життєвого шляху;

Виховна робота реалізується за такими напрямками:

·         Виховання громадянської свідомості через учнівське  врядування, формування активної життєвої позиції.

·         Виховання правової культури та профілактика правопорушень.

·         Пропаганда здорового та безпечного способу життя. Психологічна підтримка учнів та вихованців.

·         Національно-патріотичне виховання.

·         Еколого-натуралістичне виховання, краєзнавство.

·         Культурологічне виховання.

·         Організація позаурочної діяльності учнів через гурткову, секційну, факультативну, дослідницьку та науково-пошукову роботу.

Кожний напрям відбито в річному плані роботи школи в доступному обсязі. Система виховної роботи спрямована на створення умов для розвитку для самореалізації особистості кожного учня.

Система виховної роботи школи забезпечує:

·         активне залучення до процесу виховання батьківської громадськості;

·         організацію методичної роботи з актуальних проблем виховання з педагогами, класними керівниками;

·         розвиток активності школярів у різних видах діяльності та творчий розвиток здібностей, інтересів особистості у позанавчальній діяльності;

·         згуртовування учнівських колективів навколо організації колективних творчих справ, участь у проектах;

·         соціальну захищеність і підтримку учнів;

·         співпрацю з дитячими молодіжними та громадськими організаціями, об’єднаннями, колективами;

·         співробітництво з правоохоронними органами, соціальними службами з питань організації правової освіти, профілактичної роботи серед школярів;

·         концентрацію сил педколективу за пріоритетними напрямками виховної роботи.

Управління шкільною виховною системою здійснюється через конкретизацію цілей виховання, розширення видів діяльності, введення інновацій у виховний процес, діяльність соціально – психологічної служби розширення взаємодій з середовищем. Пошук сучасних шляхів і засобів виховання школярів здійснюється на засадах педагогіки творчості і становить одну із найактуальніших проблем навчально-виховного процесу. Тому в школі визначено коло питань для пріоритетного вирішення сутності виховного процесу, функцій, які спрямовані на розв’язанні проблеми становлення творчої особистості.

У центрі виховного процесу є особистість – її нахили, здібності, потреби, інтереси, соціальний досвід, самосвідомість, характер. Уся виховна робота школи спрямована на кінцевий результат — випускника  школи 

 

 

 

 

ПРИНЦИПИ НАЦІОНАЛЬНО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ

• Принцип національної спрямованості виховання, який передбачає формування в молоді національної свідомості, любові до України, свого народу, шанобливого ставлення до його культури, здатності зберегти свою національну ідентичність, пишатися приналежністю до українського народу, брати участь у розбудові й захисті своєї держави;

 • принцип культуро-відповідності який передбачає виховання як культуро-творчий процес, спрямований на формування базової культури особистості на основі набутого морально-етичного досвіду людства;

• принцип гуманізації виховного процесу зосереджує увагу на особистості як на вищій цінності;

• принцип суб'єкт-суб'єктної взаємодії передбачає, що учасники виховного процесу виступають рівноправними партнерами у процесі спілкування, беруть до уваги точку зору одне одного, визнають право на її відмінність від власної, узгоджують свої позиції;

 

 

Родинне виховання Головними завданнями родинно-сімейного виховання є гармонійний всебічний розвиток дитини, підготовка її до життя в існуючих соціальних умовах, реалізація її творчого потенціалу, формування у дітей моральних цінностей з позиції її добра, справедливості, правди, людяності, розуміння пріоритету виховання дітей у сім'ї та гуманних взаємин між членами кожної родини, важливості ролі сім'ї у житті суспільства, створення сприятливої трудової атмосфери в сім'ї, виховання національної свідомості і самосвідомості, культури поведінки в сім'ї, залучення до традицій родинно-побутової культури українців, активної участі у всенародних і сімейних святах. Виховання в сім'ї є першоосновою розвитку дитини як особистості. Стаття 59 Закону України "Про освіту" (1060-12 ) покладає на батьків відповідальність за фізичне здоров'я і психічний стан дітей, створення належних умов для розвитку їх природних здібностей. Утримання своїх дітей до повноліття – це конституційний обов'язок кожного громадянина України. Значну роль у вихованні учнів варто віднести спільним діям школи і сім'ї, ефективність яких залежить від особливостей організації роботи з батьками в сучасному закладі. Головними завданнями роботи школи  з сім'єю є: – пропаганда педагогічних знань з метою підвищення педагогічної грамотності батьків; – організація заходів, спрямованих на оволодіння батьками системою умінь, необхідних для організації діяльності дитини вдома; – гуманізація змісту та форм роботи з сім'єю і взаємовідносин, педагоги-батьки. Батьки та вчителі мають бути партнерами, активними співучасниками великого творчого процесу виховання учнів, що дозволить реалізувати виховну мету з навчального закладу.

Профорієнтаційна робота з учнями. Профорієнтаційна робота – система підготовки особистості до свідомого вибору професії. Мета профорієнтаційної роботи: формування в учнів готовності до професійного самовизначення. Основні завдання профорієнтаційної роботи: поглиблене вивчення навчальних і спеціальних предметів, до яких виявляється стійкий інтерес та здібності; зосередження уваги на формування професійно важливих якостей, необхідних до обраного виду професійної діяльності; здійснення контролю, корекції професійних планів, виявлення ступеня їхньої обґрунтованості; окреслення шляхів до самопідготовки до майбутньої професії, способів самопідготовки, оцінки результатів досягнень; формування основ соціально-професійної адаптації; формування професійних інтересів. Класні керівники та представники навчальних закладів проводять з учнями профорієнтаційні бесіди: «Ким я хочу стати», «Значення навчання для обрання майбутньої професії», «Які чинники обумовлюють вибір людиною тієї чи іншої професії», «Вимоги до професіоналізму», «Сучасні професії», «Робітничі професії»; диспути: «Навчання – то твоя особиста справа?», «Як не розгубити, а розвинути здібності та талант?», «То як визначитися, ким бути?»; тестування: «Визначення професійних нахилів», «Як обрати професію», «Свідомий вибір – шлях до успіху»; діагностику інтересів та нахилів учнів 8-9 класів; анкетування батьків «Мій вплив на вибір професії моєї дитини». Для профорієнтаційних бесід класні керівники запрошують на виховні години представників навчальних закладів. Учні приймають участь у «Днях відкритих дверей» у вищих навчальних закладах. 

 

Как сделать видео